הדרכה מעשית להגשת טופס תביעת פיצויים בגין נזקי המלחמה
דף הבית -> הודעות ופיצויים לתושבי הצפון -> פיצויים לתושבי הצפון ->
הדרכה מעשית להגשת טופס תביעת פיצויים בגין נזקי המלחמה


הסדר פיצויים בגין "נזקי המלחמה"

הדרכה מעשית להגשת טופס תביעת פיצויים

על פי החלטת הממשלה, ישנם רשימה של יישובים הזכאים לפיצוי, כמפורט להלן.

לכל יישוב נקבע התקופה שלגביו מגיע פיצויי, בהתאם לחישובים שלהלן.

יישובים אלו יבקשו פיצוי ב"מסלול הירוק", כפי שמכנה זאת רשות המיסים.

ליישובים המוגדרים כ"יישוב ספר" ישנה אפשרות לתבוע ב"מסלול הרגיל" (או ב"מסלול הירוק").

תוכן העניינים:

1) אילו יישובים נכללים ב"מסלול הירוק" (יישוב "קו עימות", שאינו "יישוב ספר") ועבור איזו תקופה יינתן הפיצוי.

2) מי יכול (וצריך...) להגיש טופס תביעה.

3) מי אינו זכאי לפיצוי.

4) משכורת לעובדים בגין חודש יולי 2006.

5) הפיצוי לעצמאי (שאינו חברה) המעסיק עובדים.

6) הפיצוי לעצמאי (שאינו חברה) שאינו מעסיק עובדים.

7) הפיצוי לחברה המעסיקה עובדים.

8) פיצוי בגין עובדים המועסקים בחברות כוח אדם.

9) פיצויים לקיבוץ.

10) פיצוי למוסד ציבורי (מלכ"ר).

11) הערות כלליות.

1) אילו יישובים נכללים ב"מסלול הירוק" (יישוב קו עימות, שאינו "יישוב

ספר"), ועבור איזו תקופה יינתן פיצוי?

אזור 1– יישובים הסמוכים לגדר. הפיצוי יינתן עבור התקופה 12/7/06 – 31/7/06.

אזור 2– צפונית לכביש עכו-עמיעד, כולל כרמיאל וצפונית לכביש 91. הפיצוי ינתן עבור

התקופה 13/7/06 – 31/7/06.

אזור 3– מתחם חיפה, קריות, נשר, טירת הכרמל ועכו. הפיצוי ינתן עבור התקופה

13/7/06 (החל משעה 20:00) ועד 31/7/06.

אזור 4– טבריה וסובב כנרת. הפיצוי ינתן עבור התקופה 15/7/06 – 31/7/06.

אזור 5 – אזור תעשייה גליל תחתון, שטח שיפוט עיריית נצרת ונצרת-עילית. הפיצוי ינתן

עבור התקופה 16/7/06 – 31/7/06.

אזור 6– דרום רמת הגולן, בצפון כביש 91, בדרום צומת צמח, במזרח גבול סוריה ובמערב

כביש 90 והחוף המזרחי של הכנרת. הפיצוי יינתן עבור

התקופה 18/7/06 – 31/7/06.

אזור 7– מהחותרים ועד צומת כנרת בדרום הכנרת. הפיצוי ינתן עבור

התקופה 17/7/06 – 31/7/06.

אזור 8– איזור עפולה ועפולה עילית (שטח מוניציפאלי). הפיצוי יינתן עבור התקופה

19/7/06 – 20/7/06, וכן עבור התקופה 30/7/06 – 31/7/06.

בנספח 5 לטופסי התביעה ניתן לראות את רשימת היישובים המלאה, הנכללת בכל תחום של אזור כמפורט לעיל.

כמו כן, נספח 4 כולל את רשימת היישובים ב"מסלול הרגיל" – "יישובי ספר".

2) מי יכול (וצריך...) להגיש טופס תביעה:

1) מעביד שלפחות אחד מעובדיו גרים באחד היישובים שלעיל או ב"יישוב ספר" (ללא קשר למיקום העסק).

2) מעביד (חברה או עצמאי) המעסיק עובדים, רק בגין ימי היעדרות בפועל של העובדים, כפי שיפורט להלן.

3) עצמאי (שאינו חברה) בגין פיצויי עבור "הנזק האישי" שלו, בין אם הוא הפסיק את פעילותו ובין אם לאוו, בהתאם לתנאים שלהלן.

4) קיבוץ.

5) "מלכ"ר זכאי" – מוסד ציבורי שלפחות שליש מהכנסתו בשנת המס 2005 אינה

מתמיכה ממשלתית או מתרומות, ועיקר הכנסתו שלא מתמיכות

או תרומות, הייתה ממכירת שירותים או מצרכים שהתמורה

בשלהם משתלמת מדי חודש בחודשו.

3) מי לא זכאי לפיצוי:

1) מעביד (עצמאי או חברה) שכל עובדיו עבדו בתקופות הללו, למרות שיש לו נזקים בגין אובדן הכנסות וכו' (לא כולל עצמאי שאינו מעסיק עובדים).

2) עצמאי שאינו מעסיק עובדים ולא הפסיק את פעילותו בתקופה ועסקו מתנהל בביתו.

3) עצמאי שאינו מעסיק עובדים ולא הפסיק את פעילותו בתקופה ומחזור עסקיו שדווח למע"מ בגין התקופה 1/1/06-30/6/06 עלה על 180,000 ₪.

4) מלכ"ר (עמותה) שאין לה הכנסות ממכירת שירותים או מצרכים שהתמורה בגינם משתלמת מידי חודש, בהיקף של מעל שליש מהכנסותיה.

5) גוף מתוקצב (לרבות רשויות מקומיות, חברות עירוניות), תאגיד בריאות.

6) מוסדות להשכלה גבוהה וקופות חולים.

7) חברות ממשלתיות והמדינה.

4) משכורת לעובדים בגין חודש יולי 2006:

מעביד חייב לשלם לעובדיו בשל התקופה שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני

ששרר במקום עבודתם או במקום מגוריי העובד (זה כולל למשל, עובד שגר בחיפה

ועובד בתל-אביב), שכר ברוטו מלא (לרבות תנאים סוציאליים), למעט: תשלומים

חד-פעמיים, תשלומים שנתיים, שעות נוספות מדווחות, כוננויות, החזרי הוצאות

וגילום המס בגינם.

יש לזקוף לעובדים 20% מהתקופה האמורה כ"ימי חופשה".

יש לציין כי החיוב בתשלום השכר לעובדים אינו מותנה בכך שהמעביד יקבל "פיצוי".

ימי היעדרות של העובדים (בתקופות הללו) עקב מחלה, חופשה או מילואים –

בהתאם לחוקי דיני העבודה הרגילים (המעביד אינו זכאי לפיצוי בגין ימים אלה).

כל עובד שנעדר חייב להצהיר בכתב למעביד שלא עבד בפועל בכל מקום אחר בתקופת

ימי ההיעדרות.

5) הפיצוי לעצמאי (שאינו חברה) המעסיק עובדים:

א) פיצוי בגין היעדרות העובדים:

יינתן פיצוי בשיעור של 132.5% משכרם "היומי ברוטו ממוצע" של העובדים, מוכפל

במספר ימי ההיעדרות בפועל, של כלל העובדים, בשל המצב הביטחוני.

אופן חישוב השכר ה"יומי ברוטו ממוצע":

סה"כ תשלומי השכר לכלל העובדים בחודשים אפריל, מאי ויוני 2006, כפי שדווחו

לרשות המיסים (בטופסי ה- 102), מחולק במספר ימי העבודה המצטברים בפועל של

כלל העובדים בשלושת החודשים האמורים (לגבי עובד "גלובלי", יש לחלק ב- 22 ימי

עבודה לכל חודש, ובמידה ועבדו גם ימי שישי ושבת, יש לקחת גם ימים אלה, אך לא

יותר מ- 30 יום לכל חודש).

יחד עם זאת, יש "לנטרל" מסה"כ תשלומי השכר שדווחו, שכר העודף את הסכום

18,850 ₪, בגין כל אחד מהעובדים, ובמידת הצורך, "להשלים" את סה"כ תשלומי

השכר לשכר המינימום (3,585 ₪ לחודש).

הגדרת "יום היעדרות" – אובדן ימי עבודה בפועל, בהתאם לתקופות שמפורטות לעיל

(לפי האזורים השונים), ובלבד שהימים הבאים לא יחשבו כימי היעדרות של העובדים:

היעדרות בשל מחלה, תאונה, חופשה, מילואים, ימי שישי, שבת וחגים (אלא אם כן

הוא עובד באופן רגיל בימים הללו).

ב) פיצוי "אישי" לבעל העסק:

יינתן פיצוי בשיעור של 132.5%, לפי "השכר היומי הממוצע ברוטו" של עובדיו, מוכפל

בשתיים, מקסימום 860 ₪ ליום.

סכום זה יוכפל במספר ימי ההיעדרות המירבי ביותר של מי מעובדיו.

דוגמא:

מעביד עצמאי (לא חברה) מעסיק 12 עובדים.

סה"כ המשכורות בשלושת החודשים מאי-יוני 2006, כפי שדווחו לרשות המיסים: 280,000 ₪. סה"כ ימי עבודה במצטבר של כלל העובדים בחודשים הללו: 700 ימים.

סה"כ "ימי היעדרות" של כלל העובדים בתקופה המוכרת: 100 ימים.

העובד שנעדר במספר המירבי של הימים, נעדר 12 יום.

עובד אחד משכורתו הייתה 22,850 ₪.

עובד אחד, קיבל שכר של 3,000 ₪ (בגין משרה מלאה).

יש "לתקן" את סה"כ המשכורות, כדלקמן:

יש להפחית את השכר של העובד, מעבר ל- 18,850 ₪, הפחתה של: 4,000 ₪.

יש להוסיף (להשלים) את השכר של העובד, ששכרו היה מתחת לשכר המינימום,

בסך של 585 ₪.

סה"כ משכורות לצורך החישוב: 276,585 ₪ 280,000-4,000+585=

"שכר יומי ברוטו ממוצע לעובד": 395 ₪ 276,585/700=

סה"כ הפיצוי בשל היעדרות העובדים: 132.5% X100 ימים X395 ₪ = 52,338 .

חישוב הפיצוי "האישי" של המעביד העצמאי:

395 ₪ X 2 = 790 ₪ (יש לבדוק סכום זה מול 860 ₪, כנמוך מבניהם).

790 ₪ X132.5% X12 יום (היעדרות מקסימלית של עובד) = 12,561 ₪.

סה"כ הפיצוי לעצמאי:12,561 + 52,338 = 64,899 ₪.

6) הפיצוי לעצמאי (שאינו חברה) שאינו מעסיק עובדים:

הגדרת "עסק שאינו מעסיק עובדים": עסק שבחודש יוני 2006 לא העסיק ולו עובד

אחד. בן זוג העובד בעסק אינו נחשב כעובד, לעניין זה.

א) עצמאי שאינו מעסיק עובדים והפסיק את פעילותו בתקופה:

יינתן פיצוי בשיעור של 132.5% מ"סכום הכנסתו החייבת ליום", כפול מספר ימי

הפסקת פעילות עסקו בשל המצב הביטחוני, בהתאם לאזורים ולתקופות שלעיל.

חישוב "סכום הכנסתו החייבת ליום":

סה"כ "הכנסתו החייבת" (לצרכי מס הכנסה) כפי שהוגש בדו"ח לשנת 2005, בתוספת

הכנסה פטורה ממס לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה (פטור ממס לנכים ועיוורים) ולפני קיזוז

הפסדים.

סכום זה יש לחלק ב- 365 יום (או מספר ימים יחסי בהתאם לתקופה שבגינה הוגש

הדו"ח, במקרה בו העסק נפתח במהלך שנת 2005).

הסכום המקסימלי ליום הינו 860 ₪, הסכום המינימלי ליום הינו 143 ₪.

· לגבי מי שפתח את עסקו בתקופה 1/1/06-30/6/06, והודיע לרשות המיסים על פתיחת העסק, לפי 30/6/06, יש לחשב "סכום הכנסתו החייבת ליום", לפי דו"ח משוער לתקופת הפעילות של העסק בשנת 2006, מחולק למספר ימי הפעילות בתקופה.

דוגמא: עצמאי שאינו מעסיק עובדים, דיווח למס הכנסה רווח שנתי (לצרכי מס) לשנת

2005 בסך של 85,000 ₪. העצמאי הפסיק את פעילותו בתקופה 12 יום.

חישוב "סכום הכנסתו החייבת ליום": 85,000/365 = 233 ₪.

(סכום זה גבוה מסך של 143 ₪, ונמוך מסך של 860 ₪).

הוא יקבל פיצוי: 233 ₪ X12 יום X132.5% = 3,705 .

ב)עצמאי שאינו מעסיק עובדים ושלא הפסיק את פעילותו בתקופה:

הפיצוי יתקבל רק בהתקיים התנאים הבאים:

1) עסקו אינו מתנהל בביתו.

2) מחזור עסקאותיו שדווחו למע"מ בתקופה 1/1/06-30/6/06, נמוך מ- 180,000 ₪.

עסק שנפתח במהלך שנת 2006, יש לחשב מגבלת מחזור העסקאות באופן יחסי לתקופת פעילותו.

יינתן פיצוי בשיעור של 132.5% מ"סכום ההכנסה החייבת ליום" (כפי שחושב לעיל), מוכפל ב- 50%, בהתאם למספר הימים בהם הוכרז "מצב מיוחד" (פירוט בסעיף 1 לעיל).

דוגמא: עצמאי שאינו מעסיק עובדים, מאזור חיפה, דיווח רווח לצרכי מס לשנת 2005,

סך של 130,000 ₪. מחזור עסקאותיו בתקופה 1/1/06-30/6/06 נמוך מ-

180,000 ₪, ועסקו אינו מתנהל בביתו. הוא לא הפסיק את פעילותו בתקופה.

"סכום הכנסתו החייבת ליום": 130,000/365 = 356 ₪.

מספר ימי החירום בחיפה (איזור 3): 18 ימים.

סכום הפיצוי: 356 ₪ X18 ימים X50%X 132.5% = 4,245 .

7) הפיצוי לחברה המעסיקה עובדים:

לגבי חברה שאינה מעסיקה עובדים, אין שום פיצוי.

בחברה, אין הבחנה בין "בעל העסק" (בעלי המניות) לבין שאר העובדים, והחישוב של "הבעלים" הינו בדיוק כמו החישוב של שאר העובדים.

חישוב הפיצוי זהה לאופן החישוב של עצמאי המעסיק עובדים, פיצוי בגין היעדרות העובדים בתקופה, סעיף 5(א) שלעיל.

8) פיצוי בגין עובדים המועסקים בחברות כוח אדם:

א) פיצוי ל"קבלן כח באדם":

"קבלן כח האדם" שעובדיו מועסקים בפועל אצל מעסיק אחר, יקבל פיצוי בשיעור

של 100% מ"השכר ביומי הממוצע לעובד" (כפי שחושב בסעיף 5(א) שלעיל), כשהוא

מוכפל בסה"כ ימי ההיעדרות של העובדים בגין המצב הביטחוני.

ב) פיצוי ל"מעסיק בפועל":

המעסיק בפועל, שכאמור אינו משלם את שכר העובדים, יקבל פיצוי בגין נזקים

עקיפים, בשיעור של 32.5% מ"השכר היומי הממוצע לעובד", כשהוא מוכפל בסה"כ

ימי ההיעדרות של העובדים בשל המצב הביטחוני.

לעניין זה בלבד, יחושב "השכר היומי הממוצע של העובד", כסכום החשבוניות (ללא

מע"מ) שנתקבלו מהקבלן בגין חודשים אפריל עד יוני 2006, כשהוא מחולק בסה"כ

ימי עבודה בפועל של אותם עובדים.

9) פיצויים לקיבוץ:

קיבוץ יפוצה בגין עובדיו השכירים, בצורת חישוב הזהה לסעיף 5(א) שלעיל.

כמו כן, הקיבוץ יקבל פיצוי נוסף בגין "שווי עבודת חברי הקיבוץ" שאינם שכירים

העובדים בקיבוץ, לפי 340 ₪ ליום עבודה, בהתאם לימי ההיעדרות בפועל בשל המצב

הביטחוני.

10)פיצוי למוסד ציבורי (מלכ"ר):

הפיצוי הינו ל"מלכ"ר זכאי" בלבד.

הגדרת "מלכ"ר זכאי" – מוסד ציבורי שלפחות שליש מהכנסתו בשנת המס 2005 אינה

מתמיכה ממשלתית או מתרומות, ועיקר הכנסתו שלא

מתמיכות או תרומות, הייתה ממכירת שירותים או מצרכים

שהתמורה בשלהם משתלמת מדי חודש בחודשו.

"מלכ"ר זכאי" יקבל פיצוי בשיעור של 100% מ"השכר היומי הממוצע של העובד",

כשהוא מוכפל במספר ימי ההיעדרות של העובדים בפועל, כפי שחושב בסעיף 5(א')

שלעיל.

11) הערות כלליות:

1) הפיצוי מרשות המיסים מהווה "הכנסה חייבת" ויש לכלול אותו ביחד עם שאר ההכנסות של העסק בדו"ח השנתי למס הכנסה.

2) לפי סעיף 3(א')(1)(ח') לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו 1976, הרי שפיצוי כאמור מהמדינה בגין "נזקי מלחמה" אינו חייב במע"מ.

כלומר, אין להוציא "חשבונית מס" בגין הפיצוי מרשות המיסים.

3) בהיעדר פטור מניכוי מס במקור, ינוכה מהפיצוי שיעור של 20%, או שיעור נמוך יותר, בהתאם לאישור.

4) יש להצהיר (ולבצע) כי שולם משכורת מלאה לכל העובדים, בגין התקופה עבורה נדרש הפיצוי. כמו כן, יש לקבל הצהרה מהעובד שלא עבד בימים אלה בשום מקום אחר.

5) בטופס התביעה, מבקש התביעה, חותם כי אכן נגרם לו נזק עקיף בגין "המצב המיוחד בעורף", וכן שידוע לו שסכום הפיצוי הוא סופי.

6) מי שיגיש את טופס תביעת הפיצויים עד ל- 6/8/06, יקבל את הפיצוי לחשבון הבנק ב- 25/8/06. מי שיגיש לאחר מכן, יקבל תוך 20 יום מיום שהוגש.

7) ניתן לקבל מידע נוסף במחלקת התביעות הארצית של רשות המיסים, בקריית הממשלה בתל-אביב, בטלפון: 03-7633500. המוקד יפעל החל מיום ראשון 6/8/06.

8) הוראות אלה אינם מתייחסות לענפי התיירות והחקלאות שבגינם יהיה הסדר נפרד.

אלעד רוזנטל, רו"ח , ממשרד רוזנטל רואי חשבון חיפה.


רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון - מיסים ועסקים בע"מ
דוא"ל: rami128@bezeqint.net
תאריך פרסום: 2/8/2006
http://www.ralc.co.il/site-article-op-a-id-825.html